فروش عمده انواع برگ های تزئینی طبیعی : سیکاس ، آرالیا ، اسپارا ، گردی ، استر ، ازگیل  و …

در حال نمایش 27 نتیجه

برگ اکالیپتوسبه زودی موجود میشود

برگ اکالیپتوس

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

اسپارا

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ آرالیا

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ عبایی

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ انجیری تخت

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ انجیری فر (ریز)

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ شمشیری

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ استرزیا

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ دراسینا کامپکت

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ ازگیل

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

کاج رشتی

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

کردلین لب ماتیکی

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

کردلین قرمز

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ دراسینا سبز

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ دراسینا قرمز

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ سیکاس (کوتاه)

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ سیکاس (متوسط)

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ سیکاس (بلند)

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ لیندا (درشت)

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ لیندا (متوسط)

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ لیندا (ریز)

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

برگ بامبو

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

پالم

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

کاج لاوسن

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

گردی

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.
برگ تزئین گلبه زودی موجود میشود

نخل مرداب

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.